☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu
Herb Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu

Czwartek 17.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

 

 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

  
Poprzez ponowne wykorzystywanie informacji publicznej rozumieć należy udostępnianie i przetwarzanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została opublikowana.

Zasady i tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej są określone w Ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z późn. zm.

Warunki udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, w celu ich ponownego wykorzystywania:

I. Warunki udostępniania informacji publicznych upowszechnionych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu

1. Podmiot wykorzystujący informacje publiczną pochodzącą z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu zobligowany jest do:

a) poinformowania o pochodzeniu oraz czasie pozyskania informacji publicznej z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu

b) udostępniania pozyskanej informacji publicznej z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w pierwotnej, niezmienionej formie z zastrzeżeniem ust. 2

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może ponownie wykorzystywać informację publiczną w wersji przetworzonej. W takim przypadku podaje stosowną informację przy ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej.

3. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji, jaka została zamieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej  Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu lub została udostępniona na wniosek.

II. Warunki udostępniania informacji publicznych, w celu ich ponownego wykorzystywania w trybie wnioskowym

a) Informacje publiczne udostępniane są w celu ich ponownego wykorzystywania, na wniosek, w przypadku gdy informacja publiczna nie została udostępniona na stronie BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, bądź gdy wnioskodawca zamierza wykorzystać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,

b) Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy,

c) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Poznaniu może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Przy nakładaniu opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio na przygotowanie i przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

III. Osobie składającej wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej przysługują następujące środki prawne:

a) w przypadku odmowy ponownego wykorzystywania informacji publicznej wnioskodawca może złożyć skargę do organu wyższego stopnia, a następnie skargę do sądu administracyjnego, według pouczenia zawartego w treści decyzji.

b) w przypadku otrzymania oferty ponownego wykorzystywania informacji publicznej wnioskodawca może złożyć sprzeciw od oferty do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, z powodu naruszenia w ofercie przepisów ustawy. Po otrzymaniu sprzeciwu Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydaje decyzję stwierdzającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej i/lub wysokość opłaty. Od decyzji przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia, a następnie skarga do sądu administracyjnego, według pouczenia zawartego w treści decyzji.

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej -  załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 94)

 

 

 

plik pdf - Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
(36.97 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Paula Antosik
(2017-07-28 09:40:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Paula Antosik
Udostępnił:
Paula Antosik
(2017-07-28 09:34:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Kossak
(2018-08-17 14:56:38)
 
 
ilość odwiedzin: 807448

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X