☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 08.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu

 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 
 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne   

 • Fokus elementów interaktywnych nie zawsze jest widoczny   
 • Kod strony może zawierać przestarzały kod HTML, niezgodny ze współczesnymi standardami   
 • Brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF
 
 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe   

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Zajączkowska.   
 • E-mail: dostepnosc@winbpoznan.pl   
 • Telefon: 618541154 (sekretariat WINB), 603 194 190
 
Każdy ma prawo:  
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,   
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,   
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
 
Żądanie musi zawierać:
  
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,   
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,   
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

   
 • Organ nadzorujący: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu   
 • Adres: al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań   
 • E-mail: winb-pn@poznan.uw.gov.pl   
 • Telefon: 618541154
 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań (budynek C piętro III, wejście przez budynek A)

 

Pomieszczenia Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu zlokalizowane są przy al. Niepodległości 16/18, na III piętrze w budynku C, będącym częścią kompleksu budynków A, B, C.

Zarządcą kompleksu budynków jest Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

Budynek C składa się z 6 kondygnacji (piwnica, parter, I-III piętra, strych)

Budynek jest czytelnie oznakowany.

Po drugiej stronie ulicy, przed budynkiem C znajduje się ogólnodostępny parking z miejscami dla osób z niepełnosprawnością.

Przed budynkiem biegnie ciąg pieszy wzdłuż ulicy, oznakowany liniami naprowadzającymi. 

Odchodząc prostopadle od ulicy wchodzi się na plac, na którym znajdują się drzewa i po bokach pasy zieleni. Na placu znajduje się sześć stopni oznakowanych kontrastowo i dotykowo. Po lewej stronie jest podjazd z poręczami. Przed samym budynkiem znajdują się kolejne schody (sześć stopni). Istnieje możliwość ominięcia tych schodów kierując się na lewo, w stronę parkingu wewnętrznego przy bocznej ścianie budynku. Wejście od strony parkingu na podest prowadzący do drzwi wejściowych jest dostosowane dla wózków.

Wejście dla klientów zewnętrznych do budynku C przez budynek A (wejście główne  do kompleksu budynków).

Drzwi są przeszklone, otwierane automatycznie. Za drzwiami jest przedsionek z dostępnym polem manewrowym. Po lewej stronie znajduje się portiernia. Wejście przez drugie drzwi przeszklone, otwierane automatyczne do holu, w którym znajdują się prostokątne filary (trzy po prawej i trzy po lewej stronie).

W holu po prawej stronie znajduje się punkt informacyjny, do którego należy się zgłosić. Pracownik punktu informacyjnego kontaktuje się z pracownikiem Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu. Obsługa klientów odbywa się w wyznaczonym miejscu. 

Do pomieszczeń na III piętrze można dostać się klatkami schodowymi w budynkach A, B i C oraz  windami w budynkach A i B. Przejście między budynkami jest możliwe łącznikami. Przejście pomiędzy budynkami B i C na parterze i I piętrze jest możliwe łącznikiem bez barier architektonicznych, na piętrach II - III znajdują się schody. Przy schodach jest platforma. Platforma została oznaczona i wyposażona w instrukcję obsługi. Brak pochylni.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością  znajduje się na parterze w holu (na III piętrze brak toalety dla osób z niepełnosprawnością).

W budynku brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille'a (poza windami i wejściami do toalety w holu). Do budynku można wejść z psem asystującym.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 

Klient może komunikować się z pracownikami WINB osobiście, telefonicznie, e-mail, ePUAP. Nie ma możliwości wykorzystania zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje. 

W budynku preferowana jest obsługa klientów zewnętrznych po wcześniejszym umówieniu się lub zgłoszeniu do Punktu informacyjnego w holu budynku.
 
Osoby niesłyszące mające trudności w komunikowaniu się, w celu załatwienia sprawy mogą skorzystać z pomocy osoby przeszkolonej z języka migowego lub tłumacza języka migowego. Zgłoszenie dotyczące korzystania ze świadczenia znajduje się na stronie internetowej. Należy je przesłać na adres email: dostepnosc@winbpoznan.pl.
 
W budynkach brak urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w tym pętli indukcyjnych, systemu FM, systemu IR i systemu Bluetooth. 
 

Co planujemy zrobić, poprawić dostępność?

 

Planujemy sukcesywnie wdrażać nowe rozwiązania mające na celu zwiększenie dostępności dla klientów Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 

 
Wytworzył:
Udostępnił:
Kossak Marta
(2020-10-14 17:02:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Kossak Marta
(2020-10-14 17:05:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1056694