Powstanie organu

 

Wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem wyższego stopnia w stosunku do powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego w województwie wielkopolskim, których zadania i kompetencje wynikają z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane. 

  

Do właściwości WINB jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje określone w ust. 1 art. 83 Prawa budowlanego, w sprawach, w których Wojewoda jest organem pierwszej instancji. 

Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego. Organizację wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego określa regulamin ustalony przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego i zatwierdzony przez wojewodę. 

 

 

Wytworzył:
Paula Antosik
Udostępnił:
Zbąszyniak Anna
(2003-12-19 14:22:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Kossak Marta
(2020-11-16 22:02:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki