Informacja o prywatności

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119), zwanego dalej: „RODO” informujemy:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (adres: al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań; tel. 61 854-11- 54; email: winb-pn@poznan.uw.gov.pl).
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Poznaniu pod adresem: iod@winbpoznan.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a w szczególności do załatwienia sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), a także w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach, w tym w przepisach RODO. Szczegółowa podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych zależy od treści wystąpienia i charakteru sprawy.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, którymi mogą być:
 1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 2. Zgodnie z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do przenoszenia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prowadzenia sprawy w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, w szczególności w trybie właściwych przepisów.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kossak Marta
(2020-12-17 07:29:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Kossak Marta
(2020-12-17 07:29:55)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki