☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu

Wtorek 06.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przedmiot i zakres działania nadzoru budowlanego

 

 

 

 

1. Zadania nadzoru budowlanego wykonują:  

-  powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,  

- wojewoda, przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jako kierownika wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej,

 - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

 

2. Do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje, o których mowa w: 

 • art. 40 ust. 2,  

 •  art. 41 ust. 4,  

 • art. 44 ust. 1,  

 • art. 48, 

 • art. 49, 

 • art. 50,  

 • art. 54,  

 • art. 55,  

 • art. 57 ust. 4, 7 i 8,  

 • art. 59,  

 • art. 59 a,  

 • art. 59 c ust. 1,  

 • art. 59 d ust. 1,  

 • art. 59 g ust. 1,  

 • art. 62 ust. 3,  

 • art. 65, 

 • art. 66, 

 • art. 67 ust. 1 i 3,  

 • art. 68, 

 • art. 69,  

 • art. 70 ust. 2,  

 • art. 71a,  

 • art. 74,  

 • art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a,  

 • art. 76,  

 • art. 78  

 • art. 97 ust. 1.  

 

3. Zgodnie z art. 83 ust. 2 Prawa budowlanego wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego jest organem wyższego stopnia w stosunku do powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego. Zgodnie natomiast z art. 83 ust. 3, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego jest właściwy do działania jako organ I instancji, w sprawach określonych w art. 83 ust. 1 prawa budowlanego w sprawach obiektów i robót budowlanych:  

a) usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego,  

b) hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi,  

c) dróg publicznych krajowych i wojewódzkich, wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu - niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, 3a. usytuowanych na obszarze kolejowym,  

d) lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,  

e) usytuowanych na terenach zamkniętych.  

 

4. Do zadań organów nadzoru budowlanego należy:  

a) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego:  

- kontrola zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,  

- sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji.  

Organy nadzoru budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa budowlanego:  

- badają prawidłowość postępowania administracyjnego przed organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych w jego toku decyzji i postanowień,  

- sprawdzają wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego.  

b) kontrola działania organów administracji architektoniczno - budowlanej, którą wykonuje wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego w stosunku do starosty oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego,  

c) badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych,  

d) współdziałanie z organami kontroli państwowej, które obejmuje w szczególności:  

- uzgodnienie w miarę potrzeb planów kontroli i prowadzenie wspólnych działań kontrolnych, 

- przekazywanie i wymianę informacji o wynikach kontroli.  

Organy nadzoru budowlanego są obowiązane do:  

- bezzwłocznego przesyłania organom administracji architektoniczno – budowlanej kopii decyzji i postanowień wynikających z przepisów prawa budowlanego,  

- prowadzenia ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń, o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2, - prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych. 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kossak Marta
(2020-11-16 21:32:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Kossak Marta
(2020-12-31 12:20:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 458796