Deklaracja dostępności -2022-03-23

 

Deklaracja dostępności Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej:  2003-06-30   
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2020-09-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne   

 • Fokus elementów interaktywnych nie zawsze jest widoczny   
 • Kod strony może zawierać przestarzały kod HTML, niezgodny ze współczesnymi standardami   
 • Brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-30   
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe   

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Zajączkowska.   
 • E-mail: dostepnosc@winbpoznan.pl   
 • Telefon: 61 854 11 54 (sekretariat WINB), 603 194 190

Każdy ma prawo:  

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,   
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,   
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,   
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,   
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu   
 • Adres: al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań   
 • E-mail: winb-pn@poznan.uw.gov.pl   
 • Telefon: 61 854 11 54

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań (budynek C piętro III, wejście przez budynek A)

Do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu można dojechać samochodem, tramwajem lub autobusem.

Pomieszczenia Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu znajdują się przy al. Niepodległości 16/18, na III piętrze w budynku C, który jest częścią kompleksu budynków A, B, C. Kompleksem budynków zarządza Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

Budynek C składa się z 6 kondygnacji (piwnica, parter, I-III piętra, strych).

Budynek jest czytelnie oznakowany.

Klienci mogą wchodzić do budynku C przez budynek A (wejście główne do kompleksu budynków).

Przed budynkiem C, po drugiej stronie ulicy, znajduje się ogólnodostępny parking z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą wjechać na parking przy budynku A (miejsca przy bocznej ścianie budynku, ze szlabanem otwieranym przez pracownika portierni). Taką potrzebę należy wcześniej zgłosić telefonicznie 61 854 11 54 (sekretariat WINB).

Przed budynkiem biegnie ciąg pieszy wzdłuż ulicy, oznakowany liniami naprowadzającymi. Odchodząc prostopadle od ulicy wchodzi się na plac, na którym znajdują się drzewa i po bokach pasy zieleni. Na placu znajduje się sześć stopni oznakowanych kontrastowo i dotykowo. Po lewej stronie jest podjazd z poręczami. Przed samym budynkiem znajdują się kolejne schody (sześć stopni, pierwszy i ostatni stopień są oznaczone kontrastowo i dotykowo).

Schody można ominąć, kierując się w lewo, w stronę parkingu wewnętrznego przy bocznej ścianie budynku. Od strony parkingu można wejść na podest prowadzący do drzwi wejściowych. Wejście na podest jest dostosowane dla osób korzystających z wózków i rodziców z dziećmi w wózkach.

Na podest można wejść również schodami od ul. Ojca Honoriusza Kowalczyka (pierwszy i ostatni stopień oznaczone są kontrastowo i dotykowo).

Drzwi w budynku A są przeszklone i oznaczone pasami ostrzegawczymi kontrastującymi z otoczeniem. Drzwi otwierane są automatycznie. Za drzwiami jest przedsionek z portiernią po lewej stronie.

Wejście przez drugie drzwi przeszklone, oznaczone pasami ostrzegawczymi kontrastującymi z otoczeniem. Drzwi otwierane są automatycznie.

W holu trzeba uważać na prostokątne filary (trzy po lewej i trzy prawej stronie).

W holu po prawej stronie znajduje się punkt informacyjny, do którego należy się zgłosić. Pracownik punktu informacyjnego kontaktuje się z pracownikiem Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu. Obsługa klientów odbywa się w wyznaczonych miejscach (przy stolikach w holu, w pokoju cichej obsługi lub w pomieszczeniach na III piętrze w budynku C).

Do pomieszczeń na III piętrze można dostać się klatkami schodowymi w budynkach A, B i C oraz windami w budynkach A, B i C (w budynkach B i C windy dostosowane są dla osób z niepełnosprawnościami). Przejście między budynkami jest możliwe łącznikami. Przejście pomiędzy budynkami B i C na parterze i I piętrze jest możliwe łącznikiem bez barier architektonicznych, na piętrach II - III znajdują się schody. Przy schodach są platformy. Platformy zostały oznaczone i wyposażone w instrukcję obsługi. Brak pochylni.
Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze w holu (na III piętrze brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami).
W budynku brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a (poza windami i wejściami do toalety w holu). Do budynku można wejść z psem asystującym.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Klienci mogą komunikować się z pracownikami WINB osobiście, telefonicznie, e-mail, ePUAP.
W budynku preferowana jest obsługa klientów po wcześniejszym umówieniu się lub zgłoszeniu do Punktu informacyjnego w holu budynku.
Osoby niesłyszące i głuchoniewidome, mające trudności w komunikowaniu się, w celu załatwienia sprawy mogą skorzystać z tłumacza języka migowego albo tłumacza – przewodnika. Na stronie internetowej znajduje się wniosek o zapewnienie tłumacza. Wypełniony wniosek należy przesłać na adres: winb-pn@poznan.uw.gov.pl.

W budynku A w punkcie informacyjnym znajduje się pętla indukcyjna.

Co planujemy zrobić, poprawić dostępność?

Planujemy sukcesywnie wdrażać nowe rozwiązania mające na celu zwiększenie dostępności dla klientów Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu.

 

Data aktualizacji: 31.03.2022

Wytworzył:
Udostępnił:
Kossak Marta
(2022-04-04 07:12:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Kossak Marta
(2023-04-04 09:30:49)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki